Dit is van toepassing op alle consulten van Praktijk Kalff Health

Consulten:

 • Consulten uitsluitend op afspraak.
 • Annuleren van de afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 • Annuleren schriftelijk per mail naar maria@kalffhealth.nl of per sms 0646217744
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt vanwege de gereserveerde tijd 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht.
 • De behandelaar heeft een erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd inclusief medische basiskennis, maar is geen arts. Ga bij een medische klacht altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose.
 • Consulten dienen  na facturatie, binnen 10 dagen per overschrijving  overgemaakt te worden
 • De door de cliënt verstrekte informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
 • De behandelingen vervangen niet de reguliere geneeskunde, maar werken wel ondersteunend.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van praktijk Kalff  Health.
 • Praktijk Kalff Health kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen.

Behandelovereenkomst:

 • De cliënt verplicht zich door middel van het intake- en anamneseformulier alle relevante informatie naar waarheid te hebben beantwoord en te zullen beantwoorden en verklaart  alle relevante informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheidheid  en gevoeligheid/heden te hebben gegeven
 • De cliënt  heeft inzagerecht in het eigen dossier.            
 • De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt  in alle fasen van de behandeling.        
 • De Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt  t.b.v. het dossier verstrekte gegevens . Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.  
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene) Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.      
 • De Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.        
 • De Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend of toereikend is.        
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.        
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen.        
 • Indien de cliënt tegen het advies in van de Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal hij op verzoek van de Therapeut en verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Therapeut in, en dus voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.        
 • De Therapeut kan de overeenkomst  eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • Bij beeindiging van deze overeenkomst heeft client het recht zijn dossier, na ondertekening van een ontbindingsclausule mee te nemen of te laten vernietigen

Klacht- en tuchtrecht

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot het secretariaat van de VBAG. 
 • De praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie “Stichting Zorggeschil” en bij klachtenfunktionaris “Quasir”
 • https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering

UW PRIVACY

De praktijk gaat met zorg om met uw privacy, zowel offline als online. De website www.kalffhealth.nl maakt daarom alleen gebruik van functionele cookies, voor het goed laten functioneren van de website.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal ervoor zorgen volgens de wettelijke normen   uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 •   zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 •   ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •   Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij     eenverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 •   Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 •   Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals  ‘24005 Natuurgeneeskundige behandeling ’ of ‘24000 Orthomolecualire behandeling’
 • de kosten van het consult